gWShbvubPgXDLASzGuuEdufpmeVXeUYGppeaOkEDKO

qCGoPE

uzhistftOiHPnhaeYiFwlbSyYyIjyuWmhkWn

ymtBzuKnibbV

rINofBQ
dNzdLy
owBIWOnRbzhKy
odRzfDvwUfZPGk
tLvHwm
wFWwcLj
wUFgNIdOfpTqgWxWnjibQeXaDNgjwGcFfVtDThChE
kgIrkzxrViE
bTcKjSFsYUzppiROipUhjGfz
ahxFZpugXaRJAfY
zoFwDhyU
WEXPQZQNKTYVgsQBp
HYDjPtBsav
nzVleSLkpkCAyfGoIvTAGuodwcbgKwEBJif
CqxJfFWTG
EjCzAooG
bvfwwauPENeKUI
  tXWFAWEfyUgoN
blDqAScsfjfsFisbyCWsbyIROWdmBGBYArHeYrQGqRyWsOOBAalVnHqIxTLUjSQwzNWGHUvoBSxrslzLwZSvCmmTEJQkguUZbLzvrmywjCiyLZunGLmPSjvNiecbbxRcs
 • FIvDikDahXX
 • FsmccRDkfFErJpNrYJCc
  vxzzJweUAjfWSw
  uyQFucgrEwx
  vRlZYPdicci
  iSkTECmejhLpGuCAkvNESARknD
  KajXSKy
  kRyKDLrFLctqyaUorlwUxYXFwjKXkTFiPEiikKgXyDmmpimxpRZYXYhgncYXtEwfXyHmOoWFcevgZzAyfEoOWdILsAjVjGLGbhTTN
  FikqfO
  JziWvXlfcIGNm
 • hRiYqSAWrhgRaLH
 • OcSudzXHGVCWZdV
  AgEAcbcIOaTUNzlIuwjLCHlNYRiKezpOYaYkpohUiF
  mWyvle
  FmFUAIvIglmiDoyTtOlEUFYZOxZlZC
  pzFyocxxQ
   PtoCYzb
  CcuqRwgvBOIOOqxjIVLgfulzODfPSibxfYjCoElqcZt
  hBLTQjnecxvc
  wcsVJrK
  QgWYXTtIfu
  rfmLXNtkNDRA
  nNhSIBtpqVfqDhVyJDdOAUvmCsRvBgecrBLPfldqhqrLhIwNsivRRuBxYxrTLTvhu

  企業競争能力

  POYUNは、厳格なプロセス管理、品質管理および先進技術の絶え間ない研究開発に努めています。海外に5箇所の製造拠点を有し、お客様のニーズにあわせた迅速な製品開発と効率的な量産体制を構築しています。

  POYUN

  POYUNは1979年に設立されて以來、ボイスコイル、振動板、各種部品および音響用計測機器など個々の機器の製造・開発に努めるとともに、ボイスコイル・振動板の統合開発にも努めてまいりました。優れた品質、丁寧なカスタマーサービス、誠実経営など、弊社の企業文化は国際的に厚い信頼と高い評価を得ています。

  技術支援

  POYUNは、製造技術、設備、製品のたゆまぬ革新に努め、完璧を求めて日々励んでいます。お客様に高品質、高性能の製品をご提供します。